NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png
PROMOCJA 2+1 GRATIS
Zapisz się do newslettera

Regulamin promocji

określający zasady korzystania z usług świadczonych przez MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [zwany dalej Regulaminem].

  § 1

[Definicje]

 1. Klient - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna zlecająca druk i ekspozycję materiałów reklamowych na nośnikach billboardowych Wykonawcy [dalej zwany Klientem].
 2. Wykonawca – MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [dalej zwana Wykonawcą].
 3. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z Regulaminem [dalej zwane zamówieniem].
 4. Zlecenie – dokument podpisany przez Klienta i Wykonawcę potwierdzający Zamówienie i określający szczegóły realizacji usługi druku i ekspozycji materiałów reklamowych na nośnikach billboardowych Wykonawcy w ramach niniejszej promocji [dalej zwane Zleceniem].
 5. Usługa – usługa druku i ekspozycji materiałów reklamowych na nośnikach outdoorowych Wykonawcy [dalej zwana usługą].
 6. Dzień roboczy - każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

[Opis promocji]

 1. Przedmiotowa promocja jest zapowiedzią działań autopromocyjnych Wykonawcy realizowanych w 2020r. i znajdzie swoje rozwiązanie w okresie późniejszym.
 2. Promocja dotyczy zakupu przez Klienta usługi druku plakatów billboardowych i ekspozycji (klejenie w cenie) miesięcznej lub półmiesięcznej na minimum dwóch nośnikach billboardowych lub wielokrotność takich pakietów nośników billboardowych. W przypadku ekspozycji na minimum dwóch nośnikach billboardowych, Klientowi przysługuje gratisowa ekspozycja na trzecim nośniku billboardowym. Nośnik billboardowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie przysługiwał Klientowi w standardzie równoznacznym z najniższym standardem z pakietu dwóch zakupionych nośników billboardowych. W przypadku trzeciego gratisowego nośnika billboardowego, Klient płaci za wydruk plakatu billboardowego oraz jego wyklejenie na tymże nośniku.
 3. Promocja nie dotyczy nośników typu citylight, backlight oraz siatek wielkoformatowych.
 4. Promocja nie obejmuje opracowania graficznego projektu plakatu billboardowego.
 5. Klient może zlecić opracowanie graficzne projektu plakatu billboardowego za oddzielnym, określonym indywidualnie wynagrodzeniem.
 6. W przypadku dostarczenia projektu graficznego plakatu billboardowego przez Klienta, gotowy projekt/projekty graficzne musi być zgodny ze specyfikacją techniczną dla danego formatu plakatu billboardowego. Specyfikacja do przygotowania projektu graficznego plakatu billboardowego zostanie udostępniona przez Wykonawcę Klientowi, dodatkowo jest ona dostępna w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie www.maik.pl.
 7. W przypadku dostarczenia przez Klienta projektu graficznego plakatu billboardowego uszkodzonego lub nie otwierającego się, nie dającego się zaimportować, zapisanego w nieobsługiwanym formacie, zawirusowanego lub niespełniającego wymagań do druku, Wykonawca poinformuje Klienta o tym fakcie niezwłocznie po sprawdzeniu plików. W razie opóźnienia w wykonaniu Zlecenia z powyższych przyczyn, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta.
 8. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest podpisanie przez Klienta oraz Wykonawcę Zlecenia.

 

  § 3

[Termin promocji]

 1. Termin obowiązywania promocji obejmuje okres od 8 do 31 stycznia 2020r. Datą decydującą o możliwości skorzystania z promocji jest data wpływu zapytania do Wykonawcy lub skierowania oferty przez przedstawiciela Wykonawcy do Klienta.
 2. Niniejszą promocją objęta jest ekspozycja na nośnikach billboardowych Wykonawcy w okresie od 16 stycznia 2020 do 29 lutego 2020r. wg jednostek handlowych obowiązujących u Wykonawcy.

§ 4

[Ceny i płatności]

 1. Podawane przez Wykonawcę ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Stawki cenowe za ekspozycję materiałów reklamowych na nośnikach billboardowych, druk plakatów billboardowych oraz wyklejenie nośnika billboardowego objętego gratisową ekspozycją określone są na stałym poziomie i udostępniane Klientowi w trakcie kontaktów handlowych.
 3. Przy pierwszym kontakcie handlowym obowiązuje 100% przedpłata za ekspozycję materiałów reklamowych na nośnikach billboardowych, druk plakatów billboardowych oraz wyklejenie nośnika billboardowego objętego gratisową ekspozycją.

 

§5

[Postanowienia końcowe]

 1. Wykonawca oświadcza, iż posługuje się niniejszym Regulaminem w postaci elektronicznej na stronie www.maik.pl.
 2. Klient oświadcza, że niniejszy Regulamin został mu udostępniony przed zawarciem umowy,w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
 3. Klient oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www Wykonawcy.

 

Lublin, 7 stycznia 2020r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
Na skróty
© 2018 MAIK Agencja Reklamowa. All Rights Reserved.
national cpr association

national cpr association