NEW MAIK - logo poziom - krzywe - CMYK.png
PROMOCJA -25% na druk wielkoformatowy
Zapisz się do newslettera

Regulamin promocji

określający zasady korzystania z usług świadczonych przez MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [zwany dalej Regulaminem].

  § 1

[Definicje]

 1. Klient - podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub osoba fizyczna zlecająca usługę druku wielkoformatowego Wykonawcy [dalej zwany Klientem].
 2. Wykonawca – MAIK Agencja Reklamowa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Inżynierska 8P, 20-484 Lublin [dalej zwana Wykonawcą].
 3. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z Regulaminem [dalej zwane zamówieniem].
 4. Zlecenie – dokument podpisany przez Klienta i Wykonawcę potwierdzający Zamówienie i określający szczegóły realizacji usługi druku i ekspozycji materiałów reklamowych na nośnikach billboardowych Wykonawcy w ramach niniejszej promocji [dalej zwane Zleceniem].
 5. Usługa – usługa druku wielkoformatowego.
 6. Druk wielkoformatowy – druk z wykorzystaniem ploterów drukujących, będących własnością Wykonawcy.

 7. Dzień roboczy -każdy dzień z wyjątkiem soboty i niedzieli oraz innych dni ustawowo 

  wolnych od pracy.

§ 2

[Opis promocji]

 1. Przedmiotem promocji jest druk wielkoformatowy, którego ceny w okresie trwania promocji zostały określone w zestawieniu zawartym w § 4 punkt 3.
 2. Promocja nie obejmuje opracowania graficznego projektu.
 3. Minimalna powierzchnia druków wielkoformatowych jaką Klient może zamówić na zasadach niniejszej promocji to 1m2, licząc każdy asortyment objęty promocją zawarty w § 4 punkt 3.
 4. Klient może zlecić opracowanie graficzne projektu za oddzielnym, określonym indywidualnie wynagrodzeniem.
 5. W przypadku dostarczenia projektu graficznego przez Klienta, gotowy projekt/projekty graficzne musi być zgodny ze specyfikacją techniczną dla danego formatu. Specyfikacja do przygotowania projektu graficznego zostanie udostępniona przez Wykonawcę Klientowi, dodatkowo jest ona dostępna w siedzibie Wykonawcy oraz na stronie www.maik.pl.
 6. W przypadku dostarczenia przez Klienta projektu graficznego uszkodzonego lub nie otwierającego się, nie dającego się zaimportować, zapisanego w nieobsługiwanym formacie, zawirusowanego lub niespełniającego wymagań do druku, Wykonawca poinformuje Klienta o tym fakcie niezwłocznie po sprawdzeniu plików. W razie opóźnienia w wykonaniu Zlecenia z powyższych przyczyn, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta.
 7. Warunkiem przyjęcia zlecenia jest przesłanie go drogą elektroniczną na jeden z adresów e-mail Wykonawcy, dostępnych m.in. na stronie www.maik.pl wraz z danymi do wystawienia faktury lub informacją o rozliczeniu paragonowym.

 

  § 3

[Termin promocji]

 1. Termin obowiązywania promocji obejmuje okres od 15 lutego 2020r. do 15 marca 2020r. Datą decydującą o możliwości skorzystania z promocji jest data wpływu zamówienia do Wykonawcy złożonego przez Klienta drogą elektroniczną.

§ 4

[Ceny i płatności]

 1. Podane przez Wykonawcę ceny są cenami netto, do których doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Przy pierwszym kontakcie handlowym obowiązuje 100% przedpłata za realizację zlecenia druku wielkoformatowego.
 3. Ceny netto za 1 m2 druku wielkoformatowego w okresie obowiązywania promocji są zgodne z poniższym zestawieniem:

promo cennik

 

§5

[Postanowienia końcowe]

 1. Wykonawca oświadcza, iż posługuje się niniejszym Regulaminem w postaci elektronicznej na stronie www.maik.pl.
 2. Klient oświadcza, że niniejszy Regulamin został mu udostępniony przed zawarciem umowy,w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim.
 3. Klient oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie www Wykonawcy.

 

Lublin, 14 luty 2020r.

Pobierz regulamin w formacie PDF

MAIK Agencja Reklamowa

MAIK Agencja Reklamowa to niezależny podmiot oferujący kompleksowe rozwiązania marketingowe i reklamowe.

FB.png
YT.png
BE.png
LinkedIn.png
IG_icon.png
TikTok_icon.png